Reklamacje

REKLAMACJE

 

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 1 działu IX Reklamacji niniejszego regulaminu.

3. W terminach określonych w pkt 2 działu IX Reklamacje, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

1. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar na adres siedziby Sprzedającego, dołączając do niego dowód zapłaty. Jeżeli Klientem jest Konsumentem, wówczas dostarczenie towaru (koszt dostawy, odbioru i wymiany towaru na wolny od wad) do Sprzedawcy realizowany jest na koszt Sprzedawcy. Jeżeli, ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania, dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, Klient - Konsument musi udostępnić mu towar w miejscu, w którym reklamowany towar się znajduje.  Zawiadomienie o wadach towaru oraz zgłoszenie wybranego przez Klienta sposobu załatwienia reklamacji (tj. czy domaga się naprawy towaru, wymiany na nowy, wolny od wad, czy też odstępuje od umowy), można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mixbuty.pl lub pisemnie na adres: JM Firma Handlowa Janusz Mandla przy ul. Chrobrego 5 w Pszczynie. W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji identyfikujących wadę/wady a także dane kontaktowe dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego powiadomienia Klienta o powstałej wadzie/wadach.

5. Sprzedawca może odmówić  żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wymianą towaru na nowy, wolny od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. W przypadku gdy reklamującym jest Klient - Konsument – nierozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie.

7. Klient - Konsument ma prawo wyboru sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów przez Internet. Może skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów:

• poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR  http://ec.europa.eu/consumers/odr (podstawa prawna - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2008/22/WE),

• poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy ze Sprzedawcą przez stały  polubowny sąd konsumencki- http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub na www.polubowne.uokik.gov.pl

• poprzez skorzystanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

• właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl

 

Załączniki:

1. Formularz Odstąpienia od Umowy

2. Formularz Reklamacji Towaru